...
Piri Reis Üniversitesi

Engelsiz PRU

Engelli Öğrenci Biriminin Görev ve Sorumluluk Alanları

Engeli bulunan öğrencilerin kampus hayatını kolaylaştırmak,
Engelli öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak
Akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek,
Sosyal ve kültürel alanda destek olmak
Kendilerini geliştirebilmeleri için Üniversitemizdeki ektinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
Üniversitenin engelli öğrencilere yönelik hazırlayacağı stratejiye katkıda bulunmak.
Piri Reis Üniversitesinde öğrenim görüp de Engelli Öğrenci Birimine başvuruda bulunan her engelli öğrencinin kaydını tutmak
Engelli öğrencilerle ilgili, öğrencinin engel durumu, ihtiyaçları ve neler yapılacağını anlatan bireysel raporlar hazırlamak
Hazırlanan raporları engelli öğrencinin akademik danışmanıyla ve öğrencinin talebi üzerine öğretim elemanlarıyla paylaşmak,
Engelli öğrencilerin aldıkları dersler, laboratuar ve sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına, alternatif ders materyalleri bulundurulmasına, üniversite yerleşkesinin fiziksel yapısının uygun şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak.
Bütün öğrencilerin adil ve doğru şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için, engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak
Engelliler için gerekli olabilecek destek teknolojilerinin sağlanması yolunda çalışmalar yapmak, bu teknolojierin edinildikten sonra, bunların kullanımı konusunda engelli öğrencilere eğitim verilmesini sağlamak
Engelli öğrencileri, ders çalışmalarında yardımcı olacak gönüllü veya burs karşılığında çalışacak asistanlarla eşleştirmek.
Kariyer planlama ve staj olanakları konusunda engelli öğrencilere rehberlik yapmak
Gerekli durumlarda ailelerle belirli sınırlar içerisinde iletişim içinde olmak
Engellilerle iletişim halinde olan personeli hizmet içi eğitimden geçirmek
Öğretim elemanlarını, çeşitli seminer ve -/veya resmi mektuplar yoluyla, engelli öğrencilere nasıl davranmak gerektiği ve onları kapsayacak ders işleme yöntemleri konusunda bilgilendirmek.
Engelli bir öğrenciye nasıl yaklaşmak konusunda bilgi almak ve olası sorun noktalarında çözüm yollarını tartışmak için birime başvuran akademik personele danışmanlık yapmak.
Bilgilendirici broşürler hazırlayarak, Üniversitenin parçası olan herkesin bilinçlenmesine çalışmak,
Engelli öğrencilere yönelik, Üniversitenin sunduğu imkanları anlaatan broşürler hazırlamak,
Birimi ve sunduğu hizmetleri Üniversitenin web sitesinde tanıtmak,
Engelli öğrenciler için ayrıca bir oryantasyon yapmak,
Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak yardımcı araç gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanması için çalışmalar yapmak.